ERP Nedir?

ERP
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)
Enterprise Resources Planning (ERP)

 

ERP işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlmasıdır. Bu çerçevede, hangi müşteriye ait siparişin, hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasının uygun olacağı, fabrikaların elinde bulunan makina, malzeme, işgücü, enerji, bilgi ve diğer üretim ve dağıtım kaynaklarının nasıl eşgüdümlü ve ortaklaşa kullanılabileceği tadır.

ERP fabrikalar arası entegrasyonu, fabrikalar bazında esneklik ilkesine uygun olarak gerçekleştiren bir sistemdir. Amaç fabrika bazında merkezi yönetimin avantajlarından yararlanırken fabrikalar arası koordinasyonu ve entegrasyonu işletmenin temel stratejileri doğrultusunda sağlamaktır.

Birden fazla depo veya fabrikayı yönetebilmek ve eş zamanlı planlama yapılır ve aynı anda farklı üretim planlarını yapmak gereklidir. Eğer bu yapılmıyorsa, uygulamada MRP II’dan bir fark yoktur. Çok dilli, çok pariteli (USD, DEM) farklı üretim tiplerini (kesikli, sürekli) planlayan bir kavramdır.

ERP’nin net bir tanımını yapmak oldukça güçtür, fakat APICS (American Production and Inventory Control Society – Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Topluluğu)’in son revize sözlüğünde ERP şu şekilde tanımlanmaktadır; “Müşteri siparişleri karşılamak için kurum ve işletme genelindeki gereken kaynakları alınmak, imal etmek, sevk etmek ve hesaplamak üzere belirleyen ve planlayan muhasebe odaklı bir bilişim sistemidir. Bir ERP sistemi tipik bir MRP II sisteminden grafik kullanıcı arayüzü, ilişkisel ver tabanı, dördüncü kuşak programlama dilinin kullanımı, geliştirmede bilgisayar destekli yazılım mühendisliği, istemci/sunucu mimarisi ve açık sistem uyumluluğu gibi teknik gereksinimlerle ayrılır. Eş anlamlısı: Müşteri odaklı imalat yönetim sistemi”.

MRP II’yi içeren ERP Sistemleri, işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayan modüllerin entegrasyonu mümkün olmakla beraber, temel olarak olması gereken modülleri aşağıdaki şekilde belirtebiliriz:

a)      Satış tahminlerinin yapılması,
b)      Satış siparişlerinin açılması ve takibi,
c)      Ürün veri yönetimi (parça tanımlamaları, ürün ağaçları)
d)      Endüstri mühendisliği (iş merkezleri, operasyon planları-rotalar)
e)      Ana üretim programı oluşturulması
f)      Malzeme ihtiyaç planlama
g)     Kapasite ihtiyaç planlama
h)      Dağıtım Kaynakları Planlaması
i)       Atölye üretim programı
j)       Satınalma ve fason takibi
k)      Envanter yönetimi (stok kontrol)
l)       Atölye veri takip sistemini (Üretim ve ıskarta takibi)
m)     Verimlilik hesaplamaları
n)      Maliyetlendirme ve maliyet kontrol
o)      Sevkiyat planlama
p)      Kalite Güvenilirliği
Söz konusu modüllere, Finansal Planlama ve Bütçeleme, Bakım ve Kalite Kontrol gibi işletme fonksiyonlarını içeren modüller de ilave edilebilir. Bunlar:

  1. Alacak hesapları
  2. Borçlu hesapları
  3. Genel muhasebe
  4. Vergi sistemi
  5. Nakit yönetimi
  6. Bordro hazırlama
  7. Maliyet simülasyonu
  8. Faaliyet bazlı maliyetlendirme (Activity Based Costing)

olarak özetlenebilir.